X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
  علم لا یتناهی
دانستنی های علمی,شخصیت های برجسته ی علمی,مقالات علمی...
دوشنبه 29 بهمن 1386
تست گوارش

گوارش          (کنکورهای سراسری)

 

1 . رسوب چه موادی ایجاد سنگ کیسه صفرا می کند ؟

الف)کربنات کلسیم و املاح آلی صفرا

ب)کلسترول و کربنات کلسیم

ج)کلسترول و املاح آلی صفرا

د)املاح آلی صفرا و گلیسرول

 

2 . حرکات دودی مری در کدامیک از حیوانات زیر نقش عمده ای دارد؟

الف)بز

ب)خوک

ج)زرافه

د)گوسفند

 

3 . سه عمل اسید معده عبارتند از ...

الف)کمک به هضم غذا- ضد عفونی کردن غذا- فعال کردن پپسین

ب)کمک به هضم غذا - هضم چربیها - ضد عفونی کردن غذا

ج) هضم چربیها - ضد عفونی کردن غذا فعال کردن پپسین

د)هضم مواد نشاسته- ضدعفونی کردن غذا- فعال کردن لیپاز

 

 

 

4 . ماده بیلی روبین در کدام قسمت از لوله گوارشی به اوروبیلینوزن مبدل می شود ؟

الف)روده باریک

ب)روده فراخ

ج)مری

د)معده

 

5 . رنگ سفید شیر مربوط به امولسیون کدام ترکیب است ؟

الف)آنزیم ها

ب)پروتئین ها

ج)لیپید ها

د)قندها

 

6 . کدام مواد در اثر عمل ساکاراز به وجود می آیند ؟

الف)گالاکتوز و فروکتوز

ب)گالاکتوز و لاکتوز

ج)گلوکز و گالاکتوز

د)گلوکز و فروکتوز

 

 

 

 

 

7 . مفهوم کدام جمله در مورد جذب صحیح است ؟

الف)اسمز و انتشار در جذب غیر فعال دخالت دارند

ب)جذب فعال به طریق انتشار و تعادل دونان انجام می شود

ج)جذب فعال به کمک اسمز و تعادل دونان صورت می گیرد

د)جذب غیر فعال همیشه به کمک ترکیبات ناقل صورت می گیرد

 

8 . گلوکز و گالاکتوز از عمل کدام آنزیم به وجود می آیند ؟

الف)آمیلاز

ب)ساکاراز

ج)لاکتاز

د)نوکلئاز

 

9 . کدام دسته از مواد زیر در کیموس معدی دیده می شوند ؟

الف)اسیدهای آمینه گلیسرول اسیدهای چرب ئیدراتهای کربن

ب)اسیدهای چرب گلیسرول اسیدهای آمینه ئیدراتهای کربن

ج)گلوکز فروکتوز اسیدهای آمینه چربی ها

د)گلیسرول اسیدهای چرب ئیدراتهای کربن پلی پپتیدها

 

 

 

 

 

10 . موسینها چه نوع ماده ای هستند و نقش عمده آنها در جانوران کدام است ؟

الف)گلیکو لیپید ضدعفونی کردن مجاری

ب)گلیکو پروتئین لغزندگی مجاری

ج)گلیکو لیپید لغزندگی مجاری

د)گلیکو پروتئین ضد عفونی کردن مجاری

 

11 . در حلق ترتیب کدام بخشها از پائین به بالا است ؟

الف)اپیگلوت شراع الحنک زبان کوچک

ب)اپیگلوت زبان کوچک شراع الحنک

ج)زبان کوچک شراع الحنک اپیگلوت

د)شراع الحنک اپیگلوت زبان کوچک

 

12 . اثر گاسترین بر ترشح اسید معده و صفرا به ترتیب کدام است ؟

الف)افزایش افزایش

ب)افزایش کاهش

ج)کاهش افزایش

د)کاهش کاهش

 

13 . کدام یک از دی ساکارید های زیر با انحلال در آب به یک مولکول گلوکز و یک مولکول فروکتوز تبدیل می شود ؟

الف)ساکارز

ب)لاکتوز

ج)مالتوز

د)هیچکدام

 

14 . کدام یک از گزینه های زیر در مورد موسینها صحیح می باشد ؟

الف)آنزیم ها موجود در موکوس ها در سراسر طول لوله گوارشند

ب)ترکیبات پلی ساکاریدی بزاقی و فاقد عمل آنزیمی هستند

ج)پلی ساکارید های بزاقی هستند که در آب حل شده و موجب تشکیل موکوس میشوند

د)پروتئین های بزاقی هستند که با آب مخلوط شده و موجب تشکیل موکوس می شوند

 

15 . سپید رگ تنه بین کدام قسمت های زیر قرار گرفته است ؟

الف)پرزهای روده ای سیاهرگ تحت تر قوه ای چپ

ب)عقده های لنفی بزرگ سپید رگ

ج)مخزن پکه سیاهرگ تحت تر قوه ای چپ

د)مخزن پکه بزرگ سپید رگ

16 . تحرک و ترشح در معده تحت تاثیر کدام عامل شیمیایی است ؟

الف)آنزیم معدی گاسترین

ب)هورمون معدی گاسترین

ج)هورمون معدی سکرتین

د)هورمون پانکرسی سکرتین

 

17 . اثر سکرتین بر ترشح صفرا و حرکات معده به ترتیب چگونه است ؟

الف)کاهنده بازدارنده

ب)کاهنده تسریع

ج)افزاینده تسریع

د)افزاینده بازدارنده

 

18 . در روده کوچک یون کلسیم و گلیسرول و ویتامین D به ترتیب طبق کدام مکانیسم جذب می شوند ؟

الف)انتشار انتقال فعال انتشار

ب)انتشار انتشار انتقال فعال

ج)انتقال فعال انتشار انتشار

د)انتقال فعال انتقال فعال انتشار

 

19 . چربی ها در سپید رگ تنه به چه صورتی جریان می یابند ؟

الف)دانه های کیلو میکرون

ب)ملکولهای اسید چرب و گلیسرول

ج)دانه های گلیسیرید و کلسترول بطور مجزا

د)ملکولهای پراکنده گلیسیرید

 

20 . کدام آنزیم گوارش پروتئین ها را تکمیل میکند ؟

الف)پپسین

ب)تریپسین

ج)رنین

د)کربوکسی پپتیداز

 

21 . از اثر آمیلاز لوزالمعده بر نشاسته کدام قند حاصل می شود ؟

الف)ساکاروز

ب)فروکتوز

ج)گلوکز

د)ما لتوز

 

22 . به طور معمول خروج آنزیم ها از سلول های غدد گوارشی بر مبنای کدام است ؟

   الف)اگزوسیتوز و مصرف انرژی

   ب)اگزوسیتوز بی مصرف انرژی

   ج)انتشار تسهیل شده

   د)انتشار ساده

 

23 . سلول های کناری غدد لوله ای معده ضمن فعالیت ترشحی خود کدام ماده را به مویرگ خونی پس می دهند ؟

الف)H2CO3

ب)HCO3

ج)CO2

د)H2O

 

24 . کدام یک از ترکیبات صفرا در امولسیون کردن چربیها نقش دارد ؟

الف)نمک های کانی

ب)نمک های آلی

ج)کلسترول

د)مواد رنگین

 

25 . کوله سیستوکینین بر ....... اثر مستقیم دارد.

الف)باز شدن اسفنگتر ادی

ب)باز شدن اسفنگتر پیلور

ج)افزایش ترشح اسید معده

د)کاهش ترشح صفرا

 

26 . آنزیمی که ساکارز را به دو مولکول مونو ساکارید تبدیل می کند از چه نوع است ؟

الف)اکسیداز

ب)دهیدروژناز

ج)ردوکتاز

د)هیدرولاز

 

 

 

 

 

 

 

(کنکور های آزاد)

 

1 . لنف روده باریک چه مسیری را طی می کند تا به قلب برسد ؟

الف)سیاهرگ باب کبد سیاهرگ فوق کبدی  -بزرگ سیاهرگ پائینی

ب)عقده های لنفی مخزن پکه سپید رگ تنه سیاهرگ زیر چنبری چپ

ج)سپید رگ تنه کبد سیاهرگ فوق کبد سیاهرگ زیر چنبری چپ

د)عقده های لنفی سیاهرگ باب مخزن پکه سیاهرگ زیر چنبری چپ

 

2 . مواد غذایی پس از ورود به سیاهرگ باب از کدام اندام عبور میکند ؟

الف)طحال

ب)کلیه

ج)لوزالمعده

د)کبد

 

3 . کیفیت گوارش باعث می شود ملکولهای غذایی:

الف)به ماده حیاتی جدید تبدیل شوند

ب)انرژی ذخیره کنند

ج)انرژی آزاد کنند

د)بتوانند به درون سلول راه یابند

 

 

 

4 . مهمترین عمل صفرا چیست ؟

الف)ضد عفونی کردن معده

ب)تبدیل پروتئین ها به اسید آمینه

ج)اسیدی کردن محیط روده

د)کمک به هضم چربیها

 

5 . بخش عمده روده بزرگ را در انسان چه تشکیل می دهد ؟

الف)راست روده

ب)روده کور

ج)آپاندیس

د)قولون

 

6 . هورمون های گاسترین و سکرتین به ترتیب از کدامیک از اندام های زیر ترشح می شوند ؟

الف)معده روده

ب)روده معده

ج)دوازدهه کلیه

د)کلیه دوازدهه

 

 

 

 

7 . اعصاب سمپاتیک بر روی فعالیت معده و قلب به ترتیب چه اثری دارند ؟

الف)افزایش دهنده افزایش دهنده

ب)افزایش دهنده کاهش دهنده

ج)کاهش دهنده افزایش دهنده

د)کاهش دهنده کاهش دهنده

 

8 . تبدیل شیر به پنیر در معده کودکان با دخالت چه آنزیم و ماده ای صورت می گیرد ؟

الف)پپسین گاسترین

ب)صفرا پپسین

ج)رنین اسید کلرئیدریک

د)گاسترین اسید کلرئیدریک

 

9 . عمل سلولهای غده خوشه ای لوزالمعده و سلولهای مجرای آن به ترتیب ترشح کدام مواد است ؟

الف)گلوکاگون آنزیم

ب)انسولین بیکربنات

ج)آنزیم بیکربنات

د)گلوکاگن انسولین

 

 

 

10 . کدامیک از تعاریف زیر درباره اسید معده نادرست است ؟

الف)فعال کردن آنزیم پپسین

ب)کمک به هضم مواد غذائی

ج)ضدعفونی کردن غذا

د)افزایش  PH  معده

 

11 . آپاندیس در کدام بخش حفره شکمی جای دارد ؟

الف)بالا . راست

ب)بالا . چپ

ج)پائین . چپ

د)پائین . راست

 

12 . بزرگترین غده بدن کدام و محل آن کجاست ؟

الف)طحال طرف چپ معده

ب)کبد بالا و طرف راست معده

ج)لوزالمعده زیر معده

د)پینه آل زیر مخ و بالای مخچه

 

13 . سلولهای کناری جدار غدد معده چه ماده ای ترشح می کند ؟

الف)لیپاز

ب)اسید کلرئیدریک

ج)موسین

د)پپسین

 

14 . از ترکیبات پروتئینی موجود در دهان کدام خاصیت آنزیمی داشته

و نقش آن کدام است ؟

الف)لیزوزیم . ضدعفونی کننده

ب)موسین . ئیدرولیز پروتئین ها

ج)پتیالین . تجزیه لیپید ها

د)پپسین . تجزیه پروتئین ها

 

15 . بخش عمده روده بزرگ انسان را چه می نامند و آخرین قسمت آن به کدام بخش دیگر لوله گوارش منتهی می شود ؟

الف)روده کور . آپاندیس

ب)قولون . دوازدهه

ج)قولون . راست روده

د)راست روده . آپاندیس

  

16 . اولین بخش روده کلفت (بزرگ) بعد از روده باریک کدام است ؟

الف)روده کور

ب)قولون

ج)راست روده

د)دوازدهه

 

 

17 . آنزیم های کدام غده های بدن بیشتر می تواند بر مواد گلوسیدی  پروتئینی و اسید های نوکلئیک اثر نماید ؟

الف)کبد

ب)لوزالمعده

ج)بزاقی

د)معدی

 

18. ترکیبات حاصل از اثر آنزیم نوکلئاز بر اسیدهای نوکلئیک کدام است؟

الف)دزاکسی ریبوز باز های آلی تشکیل دهنده سولفات

ب)پنتوز باز های آلی تشکیل دهنده فسفات

ج)ریبوز آدنین سولفات

د)پنتوز دزاکسی ریبوز فسفات

 

19 . حرکات دودی مری در اثر انقباضات کدام عضلات انجام می شود ؟

الف)حلقوی گیجگاهی

ب)طولی ماضغه

ج)حلقوی طولی

د)دو بطنی مورب

 

 

 

20 . کدام یک از دو هورمون بر حرکات معده و ترشح اسید آن اثر بازدارنده دارد ؟

الف)سکرتین گاسترین

ب)گاسترین پانکرئوزیمین

ج)سکرتین کوله سیستوکینین

د)لاکتوزن پانکرئوزیمین

 

21 . کدام اندام آنزیمهای قوی برای گوارش هر سه نوع مواد (هیدراتهای کربن لیپیدها پروتئین ها) را دارد ؟

الف)دهان

ب)معده

ج)لوزالمعده

د)کبد

 

22 . بدن انسان کدام ماده زیر را نمی تواند به واحد های تشکیل     دهنده اش تجزیه نماید ؟

الف)پلی پپتید ها

ب)گلیکوزن ها

ج)تری گلیسیرید ها

د)سلولز

 

 

 

23 .پس از جذب غذا کدامیک از موارد زیر فقط وارد رگ های لنفی

 می شود ؟

الف)گلی سین

ب)گلوکز

ج)تری گلیسیرید

د)ساکارز

 

24 . افزایش ترشح بزاق دهان در اثر تحریک کدام عصب بوده و مرکز ان در کجاست ؟

الف)پاراسمپاتیک . بصل النخاع

ب)سمپاتیک . نخاع

ج)سمپاتیک . مخچه

د)پاراسمپاتیک . نخاع

 

25 . به هنگام بلع غذا اپیگلوت کدامیک از جهار راه حلق را مسدود میکند؟

الف)بینی

ب)نای

ج)دهان

د)مری

 

 

 

26 . قولون پائین رو به کدام بخش لوله گوارشی منتهی می شود ؟

الف)روده کور

ب)آپاندیس

ج)راست روده

د)دوازدهه

 

27 . پس از گوارش مواد غذایی در معده کدام دو ماده به ترتیب زودتر و دیرتر از آن خارج میشوند ؟

الف)ئیدراتهای کربن چربیها

ب)چربیها پروتئینها

ج)پروتئینها ئیدراتهای کربن

د)چربیها اسیدهای نوکلئیک

 

28 . افراد مبتلا به کدام بیماری نمی توانند غذاهای چرب بخورند ؟

الف)نفریت

ب)هپاتیت

ج)هموفیلی

د)ادم

 

 

 

 

29 . در جدار روده کوچک کدام مواد برای جذب نیازی به هضم شیمیایی ندارند ؟

الف)هورمونها و لیپیدها

ب)پلی ساکارید ها و اسید های آمینه

ج)آب و پلی پپتیدها

د)ویتامین ها و نمک ها

 

30 . شیره کدامیک از غدد دستگاه گوارشی بر بیشتر مواد غذایی اثر کرده و آنها را به صورت ساده ترین شکل خود تجزیه می کند ؟

الف)لوزالمعده

ب)کبد

ج)بزاقی

د)معدی

 

31 . سلولهای کناری جدار غدد معدی کدام ماده را ترشح می کند؟

الف)آنزیم پپسین

ب)موسین

ج)اسید کلرئیدریک

د)آنزیم رنین

 

 

 

 

32 . کیلومیکرونها به طور کلی از اجتماع کدام مواد تشکیل شده اند ؟

الف)ویتامینها و نمکها

ب)تری گلیسیرید ها و کلسترول

ج)اسیدهای آمینه و ویتامینها

د)گلوکز و اسیدهای آمینه

 

33 . اسفنگترپیلوربین کدام دو اندام دستگاه گوارش قرار گرفته است ؟

الف)قولون سکوم

ب)سکوم راست روده

ج)معده دوازدهه

د)قولون راست روده

 

34 . اسفنکترادی در کجاست ؟

الف)انتهای مجرای کلدوک

ب)بین معده و دوازدهه

ج)بین مری و معده

د)مدخل مجرای خروج ادرار

 

 

 

 

 

35 . کدام مواد دیرتر گوارش می یابند و شخص را تا مدت بیشتری سیر نگه می دارند ؟

الف)پروتئینها

ب)دی ساکاریدها

ج)پلی ساکاریدها

د)لیپیدها

 

36 . کدام دو ماده بدون تغییر از دیواره میگذرند و وارد رگهای لنفی     می شوند ؟

الف)اسید چرب گلیسرول

ب)اسید آمینه گلیکوزن

ج)کازئین میوزین

د)آلبومین زئین

 

37 . پرده ای که دیواره داخلی حفره شکمی و روی بسیاری از اندامهای داخل آن را می پوشاند کدام است ؟

الف)ضریع

ب)صفاق

ج)جنب

د)کوریون

 

 

38 . در کدام بخش لوله گوارش شیره های لازم برای گوارش همه نوع مواد غذایی وجود دارد ؟

الف)قولون

ب)راست روده

ج)روده باریک

د)سکوم

 

39.رگی که نسبت به کیلومیکرونها بسیار نفوذ پذیر می باشد کدام است ؟

الف)سرخرگ آورنده

ب)سرخرگ برنده

ج)سیاهرگ باب

د)مویرگ لنفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(کنکورهای متفرقه)

 

1 . هنگام جذب غذا در روده باریک مقدار اسیدهای آمینه و چربیها به ترتیب در کدام رگها افزایش می یابد ؟

الف)سپیدرگ تنه سیاهرگ باب

ب)بزرگ سیاهرگ زیرین

ج)سیاهرگ باب سیاهرگ تحت ترقوه ای چپ

د)سیاهرگ فوق کبدی بزرگ سپیدرگ

 

2 . جذب اسیدهای آمینه در کدام بخش روده انجام می شود و چه مسیری را طی می کند ؟

الف)مویرگ کیلوسی مرکز پرز . سپیدرگ روده ای . مخزن پکه

ب)سیاهرگ روده . گره های لنفی کبد

ج)شبکه مویرگی خونی پرز . سیاهرگ باب . جگر

د)شبکه مویرگی خونی پرز . سپیدرگ تنه . سیاهرگ تحت ترقوه ای چپ

 

3 . کدام هورمون بر حرکات معده و ترشح اسید آن اثر بازدارنده دارد؟

الف)کوله سیستوکینین و سکرتین

ب)سکرتین

ج)گاسترین

د)گاسترین و سکرتین

 

4 .چه نوع هورمون ترشحات قلیایی لوزالمعده را تولید و افزایش می دهد؟

الف)کوله سیستوکینین

ب)سکرتین

ج)پانکروزیمین

د)رنین

 

5 . پپسینوزن غیر فعال توسط کدامیک از مواد زیر به پپسین فعال تبدیل میشود ؟

الف)اسید معده

ب)پپتالین

ج)ترومبوپلاستین

د)صفرا

 

6 . در سلولهای اصلی جدار غدد معدی دانه هایی وجود دارد که نام آنها چیست و کارشان چیست ؟

الف)آندروزن کارشان ترشح هورمون استروژن

ب)آسینار کارشان ترشح آنزیم

ج)زیموزن کارشان ترشح آنزیم

د)میتوکندری کارشان ترشح اسید

 

7 . هورمون گاسترین از .......  ترشح می گردد ؟

الف)معده

ب)روده کوچک

ج)پانکراس

د)کلیه

 

8 . سلولهایی که در جدار مجاری آسینوسهای باز لوزالمعده قرار دارند چه ترشح می کنند ؟

الف)اسید

ب)بیکربنات

ج)انسولین

د)آنزیم

 

9.کدامیک از رگهای زیر چربیهای جذب شده از روده را وارد قلب       می کنند ؟

الف)سیاهرگ باب

ب)سپیدرگ تنه

ج)سیاهرگ ششی

د)سیاهرگ زبرین

 

 

 

 

10. انتهای کدام دو رگ زیر بسته است ؟

الف)کیلوسی و مویرگ

ب)مویرگ و رگ لنفی

ج)کیلوسی و رگ لنفی

د)سرخرگ و سیاهرگ

 

11 . کدامیک از مواد زیر در روده بزرگ تجزیه می شوند ؟

الف)سلولز

ب)گلوکز

ج)ویتامین ب

د)ویتامین کا

 

12 . هورمون سکرتین کدام اثر به ترتیب بر ترشح صفرا و اسید معده دارد؟

الف)افزاینده بازدارنده

ب)افزاینده افزاینده

ج)بازدارنده بازدارنده

د)بازدارنده افزاینده

 

13 . لوله گوارش انسان بالغ فاقد کدامیک از آنزیمهای زیر است ؟

الف)پتیالین

ب)پپسین

ج)تریپسین

د)رنین

 

14 . از اثر آمیلاز بر نشاسته قند چند کربنی حاصل می شود ؟

الف)3

ب)5

ج)6

د)12

 

15 . در دیواره معده چند نوع عضله وجود دارد ؟

الف)1

ب)2

ج)3

د)4

 

16 . در سلولهای کناری معده  ATP  لازم برای ترشح اسید توسط کدام

جزء سلولی تولید می شود؟

الف)میتوکندری ها

ب)غشاء سیتوپلاسمی

ج)دانه های زیموزن

د)ریبوزوم ها

 

17 . در کدامیک ار سلولهای جدار غده معدی تعداد میتوکندری ها زیادتر است ؟

الف)اصلی تنه

ب)اصلی گردن

ج)ترشح کننده موسین

د)کناری

 

18 . اثر کوله سیستوکینین بر حرکات معده ترشح اسید معده و ترشح آنزیمهای لوزالمعده به ترتیب کدام است ؟

الف)افزایش افزایش کاهش

ب)افزایش کاهش افزایش

ج)کاهش کاهش افزایش

د)کاهش افزایش کاهش

 

19.تحرک و ترشح معده تحت تاثیر کدام دو عامل زیر صورت می گیرد؟

الف)عصب پاراسمپاتیک واگ . هورمون معدی گاسترین

ب)عصب پاراسمپاتیک واگ . هورمون رودهای گاسترین

ج)عصب پنوموگاستریک . هورمون روده ای گاسترین

د)عصب سمپاتیک واگ . هورمون معدی گاسترین

 

20 . اسیدهای چرب و گلیسرول پس از جذب از روده در کدام بخش به صورت چربی در می آیند ؟

الف)رگهای لنفی

ب)سلولهای پرز

ج)گره های لنفی

د)مخزن پکه

 

21 . سلولهای جدار روده فراخ توانایی جذب فعال کدامیک از مواد زیر را دارند ؟

الف)نمکهای کانی

ب)ویتامین کا

ج)اسیدهای آمینه

د)ویتامینهای ب

 

 

 

 

 

22 . اثر سکرتین و کوله سیستوکینین بر فعالیت حرکتی معده به ترتیب چگونه است ؟

الف)افزاینده کاهنده

ب)افزاینده افزاینده

ج)کاهنده افزاینده

د)کاهنده کاهنده

 

23 . چه قسمتی از پرز محل دوباره سازی تری گلیسیرید ها است ؟

الف)فضای درونی پرز

ب)داخل مویرگ لنفی

ج)شبکه آندوپلاسمی سلولهای پوشش روده

د)شبکه آندوپلاسمی سلولهای جدار مویرگ لنفی

 

24 . حذف کدام شیره گوارشی بیشترین نارسایی را در هضم غذاها سبب می شود ؟

الف)شیره روده

ب)صفرا

ج)شیره لوزالمعده

د)شیره معده

 

 

 

 

25 . نقش اختصاصی املاح آلی صفرا چیست ؟

الف)امولسیونه کردن چربی ها

ب)خنثی کردن اسید معده

ج)ضدعفونی کردن روده

د)کمک به هضم پروتئینها

 

26 . ماده بیلیروبین در کدام قسمت از لوله گوارش به اوروبیلینوزن مبدل می گردد ؟

الف)روده باریک

ب)روده فراخ

ج)مری

د)معده

 

27 . آنزیمهای پتیالین رنین و تریپسین به ترتیب جزء :

الف)گلوسیداز گلوسیداز پروتئاز

ب)آمیلاز پروتئاز گلوسیداز

ج)گلوسیداز پروتئاز پروتئاز

د)آمیلاز آمیلاز پروتئاز

 

 

28 . سه عامل مهم اسید معده عبارتند از :

الف)کمک به هضم غذا . ضدعفونی کردن غذا . فعال کردن پپسین

ب)کمک به هضم غذا . هضم چربیها . ضدعفونی کردن غذا

ج)هضم چربیها . ضدعفونی کردن غذا . فعال کردن پپسین

د)هضم مواد نشاسته ای . ضدعفونی کردن غذا . فعال کردن لیپاز

 

29 . چربیها طی چه کیفیتی از روده کوچک جذب می شوند ؟

الف)فاگوسیتوز

ب)انتقال فعال

ج)اسمز

د)انتشار

 

30 . کدام دسته از هورمونهای زیر بر حرکات معده و ترشح اسید آن اثر بازدارنده دارد ؟

الف)سکرتین و کوله سیستوکینین

ب)کوله سیستوکینین و رنین

ج)گاسترین و کوله سیستوکینین

د)رنین و انسولین

 

31 . کدامیک محصول عمل لاکتاز می باشد ؟

الف)گلوکز و فروکتوز

ب)گلوکز و گالاکتوز

ج)گالاکتوز و فروکتوز

د)دکستروز و ریبوز

 

32 . روده بزرگ (قولون) محل جذب کدامیک از مواد زیر است ؟

الف)آب

ب)چربی

ج)مواد پروتئینی

د)مواد نشاسته ای

 

33 . در حالت عادی آب چند در صد از وزن بزاق را تشکیل می دهد ؟

الف)70  درصد

ب)80  درصد

ج)90  درصد

د)99  درصد

 

34. آنزیم تریپسینوزن در کدام بخش از دستگاه گوارش ترشح می شود ؟

الف)پانکراس

ب)دوازدهه

ج)روده باریک

د)معده

35 . آنزیم پپسینوزن در کدام بخش از دستگاه گوارش ترشح می شود ؟

الف)پانکراس

ب)دوازدهه

ج)روده باریک

د)معده

 

36 . کدامیک از آنزیمهای زیر در شیره گوارشی معده موجود است ؟

الف)ارپسین آمیلاز مالتاز

ب)پپسین کیموزین لیپاز

ج)لیپاز آمیلاز مالتاز

د)رنت آنزیم تریپسین آنتروکیتاز

 

37 . صفرا در گوارش کدامیک از مواد غذایی دخالت دارد ؟

الف)مواد پروتئینی

ب)چربی

ج)مواد نشاسته ای

د)مواد معدنی

 

38 . آنزیم پتیالین بزاق روی کدامیک از مواد غذایی اثر می کند ؟

الف)مواد پروتئینی

ب)مواد چربی

ج)مواد معدنی

د)مواد نشاسته ای

39.سلولهای کناری و اصلی غدد معدی به ترتیب تولید .... و .... می کنند؟

الف)آنزیم و اسید

ب)آنزیم و موسین

ج)اسید و آنزیم

د)موسین و اسید

 

40 . در سلولهای کناری معده ATP  لازم برای ترشح اسید توسط کدام جزء سلولی تولید می شود ؟

الف)میتوکندری ها

ب)غشاء سیتوپلاسمی

ج)دانه های زیموزن

د)ریبوزوم ها

 

41 . ماهیچه های دیواره معده از خارج به داخل به چه ترتیبی قرار   گرفته اند ؟

الف)طولی حلقوی مورب

ب)طولی مورب حلقوی

ج)مورب حلقوی طولی

د)مورب طولی حلقوی

 

 

42 . میکروپرز چیست ؟

الف)چین خوردگی های بافت پوششی روده

ب)چین خوردگی های غشاء سلولهای پوششی روده

ج)تاژک های روی پرز

د)مژکهای روی پرز

 


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
موضوع بندی
تعداد بازدیدکنندگان : 23666